2018

WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACJI SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Matuszaka
ISBN: 978-83-64434-11-2

Publikacja obejmuje zagadnienia związane z eksploatacją siłowni okrętowych, jak analiza instalacji oczyszczania wód balastowych stosowanych na statkach, instalacja wentylacji dla okrętów wojennych, analiza energetyczno-ekonomiczna wykorzystania prądnicy wałowej na przykładzie wybranego stat¬ku, możliwość zastosowania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych zasilanych ciepłem odpadowym na jednostkach rybackich eksploatowanych w warunkach Morza Bałtyckiego czy praktyczne problemy użyt¬kowania ropopochodnych paliw niskosiarkowych w strefach kontrolowanej emisji tlenków siarki (ECA).

NA SZCZECIŃSKIM SZKOLNYM FARWATERZE

Aleksander Walczak
ISBN: 978-83-64434-09-9

„Zakresem pracy jest szczecińskie wyższe szkolnictwo morskie w latach 1969–2016. Motywacja powsta¬nia tych wspomnień jest prozaiczna. Zbyt często jestem indagowany w sprawach dotyczących minionych laty w szkolnictwie morskim. Nawet w zbiorach naszej Biblioteki Głównej znajdują się zdjęcia osób czy zdarzeń, które wymagają identyfikacji, opisu często istotnego z punktu widzenia dokumentacji historycz¬nej. Obok istotnych wydarzeń są także drobne, uboczne fragmenty wspomnień, które w kontekście zna¬czących dziejów ukazują zwykłego człowieka, uwikłanego niezależnie od powagi historycznych faktów o ubocznej i znikomej ważności i wadze problemów.” [cyt.]

PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE TRAS OCEANICZNYCH STATKÓW HANDLOWYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU BON VOYAGE

Bernard Wiśniewski, Maciej Szymański
ISBN: 978-83-64434-10-5

W niniejszym opracowaniu przedstawiono procedury planowania, optymalizacji i programowania tras oceanicznych statków handlowych przy użyciu programu Bon Voyage, procedury testowań zoptymali¬zowanych tras oraz programowanie i analizę trasy oceanicznej na przykładzie rzeczywistej podróży eks¬ploatacyjnej wybranego statku armatora Hapag Lloyd AG. Opracowanie jest przeznaczonym do celów edukacyjnych poradnikiem efektywnego i racjonalnego korzystania z programu Bon Voyage, skierowa¬nym przede wszystkim do studentów i dyplomantów akademii morskich odbywających praktyki morskie na statkach wyposażonych w system Bon Voyage, a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

TELEDETEKCJA – WYKORZYSTANIE ZDALNEJ INFORMACJI

Józef Sanecki, Grzegorz Stępień, Jan J. Konieczny, Julian Niebylski, Andrzej Klewski

Opracowanie jest kontynuacją i rozszerzeniem wydanej w 2006 roku przez WNT książki „Te¬ledetekcja – pozyskiwanie danych” pod redakcją Józefa Saneckiego. Autorzy omówili różne techniki opracowania zdalnie pozyskanej informacji. Monografia może być przydatna dla pracowników inżynieryjno-technicznych biorących udział w opracowaniu zdalnie pozyska¬nej informacji, głównie dla specjalistów z geodezji i kartografii, geologii i geografii, ochrony środowiska, meteorologii i geoinformatyki, a także budownictwa i inżynierii środowiska.

ROLA SYNERGIZMU I KRÓTKOOKRESOWYCH ZJAWISK ELEKTROCHEMICZNYCH W ROZWOJU NISZCZENIA EROZYJNO-KAWITACYJNEGO MATERIAŁÓW METALOWYCH

Jarosław Chmiel

Genezą powstania pracy są prowadzone przez autora wieloletnie badania zjawisk zużywa¬nia części maszyn i pędników okrętowych oraz anomalii występujących w tych procesach. Badania zostały wykonane we współpracy z wydziałami eksploatacyjnymi armatorów oraz z instytucjami klasyfikacyjnymi. Dotyczą zjawisk zużywania środków transportu w powiązaniu ze specyfiką środowiska morskiego i nadmorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem trans¬portu ładunków płynnych.

SELECTED EMISSIONS REDUCTION MEASURES IN MARITIME SHIPPING

Maija Lappi, Tadeusz Borkowski, Jarosław Myśków

Monografia powstała jako jeden z efektów działań międzynarodowej grupy naukowców współpracujących w ramach grantu badawczego BSR Innoship 2011-2014 – „Współpraca krajów regionu Morza Bałtyckiego na rzecz zmniejszenia emisji ze statków i portów poprzez konkurencyjność opierającą się na wiedzy i innowacji”. W pracy opisano przepisy dotyczące zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki i obowiązujące ramy prawne IMO, przybliżono zjawisko emisji związków pochodzących ze spalinowych silników okrętowych napędów głównych, pomocniczych spalinowych silników prądotwórczych i kotłów okręto¬wych oraz możliwości ograniczania emisji poszczególnych składników spalin. Omówiono nowoczesne technologie stosowane na statkach oraz zalety i wady wynikające ze stosowania różnych metod oczyszczania spalin.

IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

Piotr Bielawski
Format B5
158 s.
ISBN 978-83-64434-04-4

Obiekty techniczne są częścią każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem to również zarządzanie obiektami. Zarządzanie jako proces wymaga ciągłej identyfikacji obiektów. Różnorodność obiektów w przedsiębiorstwie i rożna struktura obiektów powoduje, że konieczne jest stworzenie systemu identyfikacji obiektów przedsiębiorstwa. Mnogość publikacji z zakresu identyfikacji oraz duże ich rozproszenie skłaniają do usystematyzowania i zebrania wiedzy potrzebnej do identyfikacji obiektów we wszystkich fazach życia obiektu. Utworzenie takiego systemu możliwe jest w oparciu o pojęcie „jakości”.

SHORE TO SHIP SYSTEM

Dariusz Tarnopowicz
Tadeusz Borkowski

Wydanie I
format B5
s. 104
ISBN 978-83-64434-03-7

Praca naukowa prezentuje możliwości dostaw energii elektrycznej z sieci na¬ziemnej do statków zacumowanych w porcie ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne. Większa integracja między krajami na całym świe¬cie doprowadziła do wzrostu handlu światowego, wykorzystującego transport morski. Spowodowało to zwiększenie zanieczyszczenia powietrza generowa¬nego przez statki, a to stanowi zagrożenie dla miast portowych, dodatkowo proces cumowania statku jest źródłem hałasu i wibracji. Wśród różnych me¬tod zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery prezentowany w publikacji STS System wydaje się według autorów najbardziej skuteczny.

ŻEGLUGA MORSKA BLISKIEGO ZASIĘGU W ŚWIETLE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU

Izabela Kotowska
Wydanie I
format B5
s. 261
ISBN 978-83-64434-02-0

Przedmiotem przeprowadzonych badań i analiz przedstawionych w publi¬kacji jest żegluga morska bliskiego zasięgu, funkcjonująca w ramach inter¬modalnych lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz transport drogowy, stanowiący ogniwo tych łańcuchów. Badaniami objęto największe przedsiębiorstwa żeglugowe, w tym w szczególności obsługiwane przez nie linie żeglugowe: kontenerowe, promowe i ro-ro oraz przewoźników drogo¬wych, obsługujących przewozy do i z morskich terminali intermodalnych.

PER ASPERA AD ASTRA. 50-LECIE PRACY NAUKOWEJ PROFESORA BERNARDA WIŚNIEWSKIEGO

Józef Gawłowicz
Teresa Jasiunas

Wydanie I
format B5
s. 253
ISBN 978-83-64434-01-3

Książka stanowi przegląd 50-letniego dorobku naukowego profesora. Za¬wiera fragmenty z prac badawczych i wybrane artykuły z zakresu oceano¬grafii i nawigacji, a także wykaz pełnej bibliografii naukowej. Dołączony został spis wypromowanych doktorantów i prac dyplomowych, które pro¬wadził. Rąbka tajemnicy ze swojego życia profesor uchylił zaś w wywiadzie. Publikacja została wzbogacona o ilustracje dotyczące zarówno pracy na uczelni, jak i życia rodzinnego Jubilata.

Matematyczne podstawy informatyki

Paweł Banaś, Piotr Borkowski, Larisa Dobryakova, Evgeny Ochin
Wydanie I. FOR MAT B5, 270 s., IS BN 978-83-89901-84-2

Książka ta ma na celu przybliżenie teoretycznych podstaw informatyki i obejmuje: podstawy matematyki dyskretnej, systemy liczbowe, algorytmy i struktury danych oraz rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Matematyka dyskretna jest jedną z podstaw informatyki, na której bazuje wiele jej dziedzin, takich jak algorytmika, programowanie, bazy danych, układy cyfrowe czy kryptografia. Ich wspólną cechą jest dyskretność, można więc tym samym powiedzieć, że matematyka dyskretna jest zbiorczą nazwą wszystkich działów matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych.


2013

 

Stanisław Iwan Wdrażanie dobrych praktyk
w obszarze transportu dostawczego
w miastach 
Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-81-1 Liczba stron: 300

cover
Miejski transport dostawczy nabiera szczególnego znaczenia. W dobie rozwoju gospodarki opartej na wykorzystywaniu zasobów wiedzy oraz upowszechnieniu Internetu i zmian rynkowych z tego wynikających (m.in. rosnącej roli handlu elektronicznego) aspekt właściwej organizacji dostaw dóbr staje się jednym
z kluczowych wyzwań dla zarządców miast. Dotyczy to w szczególności obszarów śródmieścia i ścisłego centrum jako najbardziej narażonych na negatywne skutki funkcjonowania transportu dostawczego.
 

 

Krzysztof Nozdrzykowski Metodyka pomiarów geometrycznych odchyłek powierzchni walcowych wielkogabarytowych elementów maszyn na przykładzie wałów korbowych silników okrętowych Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-77-4 Liczba stron:196
cover W monografii przedstawiono metodykę pomiarów geometrycznych odchyłek
powierzchni walcowych ciężkich i wiotkich wielkogabarytowych elementów
maszyn, których typowym przedstawicielem są wały korbowe silników okrętowych.
Opracowana metodyka zawiera usystematyzowany opis procedur
pomiarowych i sposobu interpretacji wyników pomiarów.

 


 

Janusz Chrzanowski Nowe metody w diagnostyce termonuklearnej plazmy i kwantowej teorii metali Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-80-4 Liczba stron:134
cover Prezentowana praca zajmuje się dwoma istotnymi zagadnieniami. Pierwsze
z nich dotyczy optymalizacji w diagnostyce termonuklearnej plazmy przy wykorzystaniu pomiarów polarymetrycznych. Druga część pracy odnosi się do kwantowej fizyki metali, gdzie w oparciu o autorski model – przybliżenia nielokalnego potencjału – NPA (nonlocal potential approximation), wyprowadzone zostają po raz pierwszy analityczne równania na pracę wyjścia metali.
 

 


 

Zbigniew Szozda Stateczność statku morskiego Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-76-7 Liczba stron:138
cover Książka zawiera zwięzły i kompletny wykład podstaw stateczności statku w stanie nieuszkodzonym. Przeznaczona jest głównie dla studentów uczelni morskich, a także słuchaczy kursów doskonalenia zawodowego – osób podnoszących kwalifikacje w zawodzie marynarza. 


 

Czesława Christowa Modele zatrudnienia marynarzy. Powrót pod narodową banderę. Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-69-9 Liczba stron:168

Treść monografii stanowi kontynuację prezentacji wyników badań przedstawionych w Modelach zatrudnienia. Analiza najlepszych praktyk. Celem całego przedsięwzięcia jest przedstawienie optymalnego dla pracodawcy i pracobiorcy modelu zatrudnienia marynarzy na statkach pod polską banderą.


 

Lucjan Gucma  Zarządzanie ryzykiem w rejonie mostów usytuowanych nad drogami wodnymi w aspekcie uderzenia jednostek pływających Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-70-5 Liczba stron: 256
cover Głównym celem monografii jest przedstawienie autorskiego spójnego modelu, za pomocą którego można wszechstronnie zarządzać ryzykiem zderzenia statku z mostami zarówno na akwenach przybrzeżnych, jak i portowych. W modelu tym uwzględniono szczegółowo możliwość szacowania skutków wypadków.


 

Józef Gawłowicz, Adrian Pozarzycki
Światłocienie Kopernika
Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-79-8 Liczba stron: 148

cover
Autorzy uznali przypomnieć czytelnikom postać i dokonania naszego wielkiego uczonego oraz zachęcają do zainteresowania się astronomią i astronawigacją. Jednakże nie powtarzają opinii i opisów znanych z bogatej literatury kopernikańskiej, lecz uzupełniają ciekawym światłocieniem kontrowersje dotyczące postaci Mikołaja Kopernika.


 

Jarosław Artyszuk
Modelowanie i symulacja ruchu jednostek pływających w zagadnieniach bezpieczeństwa i efektywności manewrowania
Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-78-1 Liczba stron: 208

cover
W pracy zamieszczono autorskie rozwiązania identyfikacji i walidacji modelu dynamiki ruchu dla jednostek pływających. Analizę przeprowadzono w ujęciu bezwymiarowym, dającym istotne korzyści zarówno w modelowaniu szerszej klasy statków, jak i optymalizacji programu morskich prób manewrowych. 

Jędraszczak H., Roenig J. Communicative exercises in IMO Standard Marine Vocabulary Szczecin 2013 ISBN 978-83-89901-25-5 Liczba stron: 162

cover
Słowniki i nauka języków obcych. Wydanie II


2012

 

Paweł Zalewski
DP Induction Course Manual Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-72-9 Liczba stron: 152
cover
Publikacja to kompendium wiedzy o zasadach dynamicznego pozycjonowania. Uczy, jak ustanowić dynamiczny system pozycjonowania i jak zrozumieć praktyczne funkcjonowanie urządzeń towarzyszących, w tym systemów referencji pozycji. Przedstawione zostały w niej różne alarmy, ostrzeżenia, a także sposoby ich rozpoznawania i reagowania na nie. Uczestnicy kursów, korzystający z tej pozycji literaturowej, dowiadują się również, jak zainstalować urządzenia związane z systemem DP oraz jak odnieść operacje DP do istniejących warunków środowiskowych – wiatru, stanu morza, prądu i ruchu statków.


 

Paweł Zalewski  DP Simulator Course Manual Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-73-6 Liczba stron: 130
cover
Książka ta pozwala nabyć biegłą znajomość praktycznych aspektów działania dynamicznego pozycjonowania. Dzięki niej kursant zaplanuje i przeprowadzi operację DP, oceni ryzyko, pozna planowanie awaryjne i oceni możliwość statku. Uzyskana wiedza pozwoli także na podejmowanie działań z uwzględnieniem wszystkich wymagań morskich 
i operacyjnych, pomoże w wypracowaniu procedur reagowania na wszelkie okoliczności, które mogłyby doprowadzić do poważnej awarii.

 


 

Ewgienij M. Łusznikow, Remigiusz K. Dzikowski  Dewiacja kompasu magnetycznegol Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-71-2 Liczba stron: 104
cover
Podręcznik zawiera opisany w sposób systemowy materiał o polu magnetycznym Ziemi i materiałach ferromagnetycznych, a także o zasadzie działania kompasu magnetycznego i jego dewiacji oraz o sposobach jej kompensacji. Podane zostały zasady funkcjonowania kompasu magnetycznego typu Fluxgate. Rozpatrzono również problemy zwiększenia dokładności wskazań kompasów magnetycznych i perspektywicznych metod wyeliminowania dewiacji oraz kompleksowej automatyzacji jej kompensacji. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów nawigacyjnych akademii morskich, szczególnie polecana w zgłębianiu tajników jednego z działów nawigacji morskiej, dotyczącego dewiacji kompasu magnetycznego.


 

Zenon K. Zwierzewicz
Metody i algorytmy w systemach automatycznego sterowania statkiem Szczecin 2012 ISBN  978-83-89901-75-0 Liczba stron: 180
cover
 
Główny obszar zagadnień poruszany w prezentowanej monografii dotyczy metod analitycznych nowoczesnej teorii sterowania automatycznego, której wywód skierowany jest na problemy syntezy sterowania systemów występujących w technice morskiej, głównie w nawigacji. Chodzi tu przede wszystkim o automatyczne sterowanie statkiem w zadaniach stabilizacji kursu, prowadzenia po zadanej trajektorii bądź unikania kolizji.


 

 
Jerzy Marek Gutteter-Grudziński
Studium efektywności odolejania okrętowych wód zęzowych z wykorzystaniem sekcji hydrocyklonów i koalescencyjnych przegród porowatych Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-65-1 Liczba stron: 190
cover Rozprawa przedstawia wyniki wieloletnich badań autora obejmujących opracowanie koncepcji odolejania ścieków zaolejonych na statkach z siłą motorową, w portach na lądzie i na platformach wiertniczych. W pracy uwzględniono wymagania UE i konwencji MARPOL i HELCOM w zakresie ochrony mórz przed zanieczyszczeniami węglowodorowymi do poziomu 15 ppm oleju. Proponowaną tezą jest podwyższenie skuteczności oczyszczania wód ściekowych zęzowych z zanieczyszczeń węglowodorowych. Opracowanie podaje realizację nowej technologii oczyszczania.


 

Bernard Wiśniewski, Tadeusz Korwin-Piotrowski, Mirosław Wielgoszi
Procedury zintegrowanego planowania i programowania tras oceanicznych stat-ków z wykorzystaniem Ship Performance Optimisation System Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-67-5 Liczba stron: 80
cover W opracowaniu zaprezentowano procedury zintegrowanego planowania i programowania tras oceanicznych statków, dostosowane do wymagań systemu SPOS, w tym procedury testowań oraz przykład analizy trasy i wyniki rzeczywistej podróży eksploatacyjnej wybranego statku. Książka stanowi źródło wiedzy do doskonalenia standardów i metod realizacji w prowadzeniu zintegrowanej nawigacji z użyciem systemu pozyskiwania, analizy informacji pogodowej oraz planowania i programowania podróży morskiej statku.


 

Czesławy Christowej
Modele zatrudnienia marynarzy. Analiza najlepszych praktyk
Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-66-8 Liczba stron: 332
 
Celem monografii jest przedstawienie optymalnego dla pracodawcy i pracobiorcy modelu zatrudnienia marynarzy na statkach pod polską banderą, charakteryzującego się dużym zakresem elastyczności, zapewniającego optymalizację kosztów operacyjnych armatorów, odpowiednio wysokie wynagrodzenia marynarzy, zabezpieczenia społeczne tej grupy zawodowej i ich rodzin oraz racjonalizację intensywności pomocy publicznej dla sektora transportu morskiego, mieszczącej się w limicie dopuszczalnym przez Komisję Europejską.

 


 

Witold Torbacki, Ryszard Buczkowskij Analiza konstrukcji belkowych i płytowych na podłożu sprężystym Szczecin 2012 ISBN 978-83-89901-75-0 Liczba stron: 138
cover
Monografia stanowi pewne kompendium wiedzy na temat metody elementów skończonych w zakresie konstrukcji belkowych oraz płytowych spoczywających na podłożu sprężystym i może być przydatna zarówno jako pomoc dydaktyczna na studiach magisterskich i doktoranckich, jak i dla badaczy zainteresowanych tematyką MES.  
 


2011


Lech Kasyk, Ryszard Krupiński Poradnik matematyczny. Definicje, twierdzenia, wzory, tablice Szczecin 2011 ISBN 878-83-89901-56-9 Liczba stron: 194
cover Zamieszczone w Poradniku definicje, wzory, podstawowe twierdzenia, tablice statystyczne mają za zadanie ułatwić naukę studentom przywykłym w szkole średniej do korzystania z tablic matematycznych. Mimo „przyjaznej” formy podręcznik obejmuje tematycznie cały materiał zawarty w programach nauczania wyższych szkół morskich. Wydanie I, rzut II.


 

Elżbieta Plucińska, Janusz Kłosiński Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-55-2 Liczba stron: 264
cover Podręcznik do nauki standardowych zwrotów porozumiewania się na morzu zawiera sformułowania mające na celu ujednolicenie języka używanego w porozumiewaniu się w sprawach nawigacji na pełnym morzu, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji. Zwrotów tych należy używać jak najczęściej, zastępując nimi inne, o podobnym znaczeniu. Ma to na celu wprowadzenie bezpiecznego sposobu porozumiewania się, umożliwiającego wymianę informacji i przekaz wiedzy pomiędzy ludźmi morza wszystkich narodowości w różnych okolicznościach. Wydanie II.

 


 

Anna Augustyniak-Klimczuk, Krzysztof Mastalerz English Basic for Marine Engineering Students Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-45-3 Liczba stron: 132
Wybierając zagadnienia gramatyczne do podręcznika, autorzy kierowali się programami nauczania języka angielskiego na wszystkich latach studiów Wydziału Mechanicznego AM, jak również najczęściej spotykanymi problemami gramatycznymi zgłaszanymi przez uczących się. Książka obejmuje ćwiczenia jedno- i dwujęzyczne, a słownictwo oparte jest głównie na rejestrze morskim i mechanicznym języka angielskiego. Ponadto, w ćwiczeniach pojawiają się również zwroty i zdania, które występują w Standard Marine Communication Phrases, tak więc studenci i uczestnicy kursów będą mogli od początku nauki zacząć się z nimi zaznajamiać. Wydanie II


 

Ewa Ślusarska-Miączyńska, Zbigniew Tamilin Navigating with English Grammar Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-44-6 Liczba stron: 128
cover Podręcznik przeznaczony dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej oraz marynarzy. Dla początkujących książka ta będzie pierwszym zetknięciem z angielską terminologią morską, a dla zaawansowanych – pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Zawarte w niej liczne ćwiczenia gramatyczne usystematyzują nabyte umiejętności, zaś klucz do ćwiczeń – na dołączonej płycie Cd – pozwoli sprawdzić wiedzę i monitorować postępy w nauce języka.. Wydanie II

 


 

Igor Jagniszczak Problemy żeglugi w rejonie Zatoki Adeńskiej i wybrzeży Somalii Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-64-4 Liczba stron: 198
cover W monografii omówiono wszystkie odnotowane ataki na statki w roku 2008 oraz sytuacje związane z ich ochroną. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na szereg pytań dotyczących skali zjawiska piractwa morskiego w rejonie wód otaczających Somalii. Starano się również doszukiwać wyjaśnienia przyczyn wystąpienia ataków pirackich w tak masowej skali i przedstawienia reakcji organizacji międzynarodowych oraz administracji krajów ponoszących najbardziej dotkliwe straty wynikające z podwyższenia stawek frachtowych i ubezpieczeniowych.  


 

Czesława Christowa Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach morskich
(ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu)
Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-61-3 Liczba stron: 318
  Na podstawie dotychczasowych badań można sformułować tezę, że główną przyczyną niskiej efektywności ekonomicznej eksploatacji infrastruktury, suprastruktury i terenów portowych, a także niskiej konkurencyjności usług portowych świadczonych w polskich portach morskich są nieskuteczne systemy zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi oraz system zarządzania infrastrukturą i terenami portowymi, który nie stwarza odpowiednich warunków funkcjonowania przedsiębiorstwom usług portowych. Głównym celem badań, stanowiących treść publikacji, jest opracowanie modelu optymalnego systemu zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich, zapewniającego skuteczność i efektywność zarządzania oraz konkurencyjność usług portowych.
 

 


 

Jadwiga Grzeszak, Andrzej Bąk, Remigiusz Dzikowski, Piotr Grodzicki, Krzysztof Plaskacz, Mirosław Wielgosz  Przewodnik operatora systemu ECDIS. NAVI-SAILOR 3000 ECDIS-i Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-35-4 Liczba stron: 198
cover Poradnik wychodzi naprzeciw potrzebom opanowania nowych standardów i metod prowadzenia nawigacji z użyciem systemu obrazowania map i informacji nawigacyjnych w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora Navi-Trainer 4000. wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie ćwiczeń na symulatorze stanowią zaś podstawę do efektywnego korzystania z systemu ECDIS wchodzącego w skład wyposażenia nawigacyjnego współczesnego statku. Do przewodnika dołączono płytę Cd zawierającą wszystkie wykorzystane w nim rysunki. Wydanie II


 

Lucjana Gucmy  Procedings of the XIV International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering Szczecin 2011 ISBN 978-83-89901-63-7 Liczba stron: 580
  Publikacja zawiera materiały konferencyjne przygotowane na XIV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Inżynierii Ruchu Morskiego. Jest zbiorem 56 artykułów, napisanych w większości w języku angielskim, poświęconych problemowi bezpieczeństwa nawigacji. Stanowią one doskonałe źródło wiedzy dla naukowców i studentów, a intencją twórców było ukazanie koncepcji i badań dotyczących poruszanego tematu na międzynarodowym polu.
 


 

Pietrzykowski Zbigniew Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim Szczecin 2011 ISBN 978-83-899001-62-0 Liczba stron: 179
cover Niniejsza monografia stanowi podsumowania prac Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku których powstał prototyp nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji.Znacząco rozszerza on funkcje i zakres wspomagania  decyzji istniejących systemów nawigacyjnych.
Monografia stanowi uzupełnienie literatury w tematyce zarówno bezpieczeństwa żeglugi, jak i informatycznych systemówwspomagania decyzji.

 


2010


Lucjan Gucma Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim Szczecin 2010 ISBN 978-83-89901-42-2 Liczba stron: 126
Pokaż treść! Książka jest jedną z pierwszych kompleksowych pozycji w literaturze polskiej poświęconej metodom zarządzania ryzykiem. Metody te należą obecnie do najistotniejszych, stosowanych w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemów transportowych wytwarzanych przez człowieka.
Książka powstała w wyniku 3-letniej współpracy w ramach projektu zamawianego Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu i ma na celu dostarczenie metod zarządzania ryzykiem morskim. Ambicją Autora jest, by informacje w niej zawarte przekształciły się w przyszłości w zalecenia ogólnopolskie dotyczące systemów transportowych.
Niniejsze opracowanie skierowane jest do szerokiego grona pracowników naukowych i studentów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa oraz pracowników firm zajmujących się analizo-waniem ryzyka i projektujących systemy nim zarządzające.

 


 

Bernard Wiśniewski, Tomasz Wolski KATALOGI  WEZBRAŃ I OBNIŻEŃ SZTORMOWYCH POZIOMÓW MORZA ORAZ EKSTREMALNE POZIOMY WÓD  NA POLSKIM WYBRZEŻU Szczecin 2010 ISBN 978-83-89901-41-5 Liczba stron: 158
cover W niniejszej publikacji analizuje się ekstremalne poziomy morza  w szczególności w  pięciu wybranych stacjach polskiego wybrzeża: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka Władysławowo i Gdańsk oraz maksymalne i  minimalne poziomy wody w czterech stacjach ujścia Odry: Gozdowice, Szczecin –Most Długi,  Szczecin Podjuchy i Trzebież. Ekstremalne poziomy morza to poziomy wód najwyższe i najniższe zanotowane w wieloleciu, w danym roku czy w danym miesiącu lub przy danym zdarzeniu sztormowym. Ważne są oczywiście charakterystyki poziomów morza za wieloletni okres. Autorzy mają nadzieję, że zebrane, uzupełnione i zweryfikowane hydrologiczne dane wejściowe, będące podstawą niniejszego opracowania, pozwolą dogodniej je wykorzystać w dalszych pracach badawczych i naukowych oraz zastąpią czytelnikom uciążliwe i kosztowne poszukiwania rozproszonych danych w publikacjach i bazach danych.

 


 

Aleksander Walczak, Jacek Frydecki  
 
Współtwórca polskiego wyższego szkolnictwa
 
Szczecin 2010 ISBN 978-83-89901-43-9 Liczba stron: 68
  W niniejszej publikacji analizuje się ekstremalne poziomy morza  w szczególności w  pięciu wybranych stacjach polskiego wybrzeża: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka Władysławowo i Gdańsk oraz maksymalne i  minimalne poziomy wody w czterech stacjach ujścia Odry: Gozdowice, Szczecin –Most Długi,  Szczecin Podjuchy i Trzebież. Ekstremalne poziomy morza to poziomy wód najwyższe i najniższe zanotowane w wieloleciu, w danym roku czy w danym miesiącu lub przy danym zdarzeniu sztormowym. Ważne są oczywiście charakterystyki poziomów morza za wieloletni okres. Autorzy mają nadzieję, że zebrane, uzupełnione i zweryfikowane hydrologiczne dane wejściowe, będące podstawą niniejszego opracowania, pozwolą dogodniej je wykorzystać w dalszych pracach badawczych i naukowych oraz zastąpią czytelnikom uciążliwe i kosztowne poszukiwania rozproszonych danych w publikacjach i bazach danych.