We got a ministry grant for our quarterly development

We hereby inform, that the quarterly Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin following Decision No. 790/P-DUN /2016 of 17 June 2016 received funding for the years from 2016 to 2017 from the Ministry of Science and Higher Education of Poland for the activities of promoting science.

The project includes the following tasks:

  1. Digitalization of 72 volumes of the Scientific Journals published between 1973-2003 and their distribution on the Open Access basis (task type: digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet).
  2. Translations and proofreading by a native speaker (task type: creating the English version of publications);
  3. Publications of foreign, distinguished scientists and their participation in the scientific  board  (task type: participation of foreign, distinguished scientists in the scientific board of the journal);
  4. Development of web-based editorial module for exchange of articles in the editor – author – reviewer system (task type: participation of foreign, distinguished scientists in the scientific board of the journal).
The tasks will be carried out in the period from 1 January 2016 to 31 December 2017.


Pozyskaliśmy grant ministra na rozwój naszego kwartalnika

Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację następujących zadań:

  1. Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access (typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet).
  2. Zlecenie realizacji tłumaczeń i korekty językowej native speakerowi (typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji);
  3. Publikacje uznanych zagranicznych naukowców i ich udział w składzie rady naukowej czasopisma (typ zadania: udział uznanych zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma);
  4. Opracowanie i uruchomienie na stronie internetowej wydawnictwa modułu wymiany artykułów i realizacji recenzji w systemie redaktor – autor – recenzent (typ zadania: udział uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji).
Zadania zostaną zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017.