Wydawnictwo Naukowe jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii Morskiej w Szczecinie i sprawuje funkcję edytorską i wydawniczą uczelni. Usytuowane jest w pionie organizacyjnym Prorektora ds. Nauki, który nadzoruje działalność w zakresie spraw administracyjnych i finansowych. Wydawnictwem Naukowym kieruje Redaktor Naczelny. Zespół wydawnictwa składa się z pracowników dbających o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

Wydawnictwo opracowuje pod względem edytorskim, publikuje i rozpowszechnia publikacje naukowe, dydaktyczne i informacyjne jako: Zeszyty Naukowe, prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), materiały na sympozja i konferencje, podręczniki, materiały do wykładów i ćwiczeń, przewodniki metodyczne, słowniki specjalistyczne, materiały informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

 Wydawnictwo Naukowe AM jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (stowarzyszenie to integruje wydawnictwa uczelniane z całej Polski). Uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej oraz w branżowych imprezach targowych (np. w Poznańskich Dniach Książki Naukowej), gdzie prezentuje i rozpowszechnia dorobek naukowy pracowników AM.

Wydawnictwo czuwa nad uczelnianym pismem „Akademickie Aktualności Morskie” zapewniając mu odpowiednią redakcję i regularność ukazywania się.